Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Teanga: Eastern Bru

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved