Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Teanga: Ελληνικά

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.