พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Teanga: Northern Thai

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.