ฉบับ1971

Teanga: ไทย

Eolas Fé Leagan

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Faisnéis Fé Chóipcheart

© 1971 Thailand Bible Society