Kinh Thánh Bản Truyền Thống

Teanga: Tiếng Việt

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.